STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW EUROREGIONU PRADZIAD

48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3,5,7 e-mail: sp6keo@gmail.com
KRS: 0000457507; NIP 7551930299; REGON: 161531356
Konto: Bank Spółdzielczy w Prudniku 07 8905 0000 2001 0023 5864 0001 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Krótkofalowców Euroregionu Pradziad w Prudniku w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn.zm.),

§ 2.1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Prudnik.

2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie używa znaku graficznego, symboli i pieczęci ustalonych przez Zarząd.

§ 3.Czas trwania stowarzyszenia jest nieokreślony.

§ 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działalności.

Rozdział 2.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 5. Celami Stowarzyszenia są:

1) Konsolidacja środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością radiową

w zakresie przewidzianym w przepisach o używaniu radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych w służbie radiokomunikacji amatorskiej.

2) prowadzenie działalności społecznie użytecznej poprzez upowszechnianie wiedzy, edukacji dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych; prowadzenie szkoleń i prelekcji z zakresu konstruowania i budowy urządzeń radiokomunikacyjnych i umiejętności ich wykorzystania.

3) promowanie oraz popularyzacja miasta, regionu i organizacji z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień.

4) popieranie i popularyzacja działań członków Stowarzyszenia zajmujących się eksperymentami i pracami nad nowymi technicznymi rozwiązaniami w zakresie amatorskiej łączności radiowej i telewizyjnej.

5) organizowanie, upowszechnianie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego dla radioamatorów

6) pomoc członkom Stowarzyszenia w trudnej sytuacji życiowej oraz osobom niepełnosprawnym w rozwijaniu ich zainteresowań amatorską łącznością.

7) pomoc w akcjach ratowania ludności i udzielania pomocy ofiarom katastrof, klęsk

żywiołowych poprzez zapewnienie łączności w oparciu o posiadane przez Stowarzyszenie urządzenia.

8) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie szkolenia i pomocy w tworzeniu łączności radiowej w sytuacjach kryzysowych.

9) utrzymanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rządowej

i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi z kraju i zagranicy.

10) nawiązanie nowych kontaktów i współpracy; wymiana doświadczeń z podobnymi

organizacjami z kraju i zagranicy.

§ 6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji , tak w siedzibie stowarzyszenia, jak

i poza nią,

2) instalowanie nowych przemienników radiowych i telewizyjnych na terenie kraju

z wykorzystaniem posiadanych pozwoleń radiowych. Stały nadzór, kontrolę

i konserwację już zainstalowanych urządzeń,

3) wspieranie różnych form kształcenia i samokształcenia, zwłaszcza młodzieży, mającego na celu stałe podnoszenie poziomu wiedzy technicznej oraz umiejętności operatorskich w amatorskiej radiokomunikacji,

4) szerzenie wśród członków Stowarzyszenia idei solidarności ponad podziałami

narodowościowymi, politycznymi czy religijnymi,

5) popularyzację amatorskiego współzawodnictwa sportowego, udział w zawodach

i konkursach krótkofalarskich,

6) podejmowanie innych przedsięwzięć mających na celu popularyzację idei amatorskiej radiokomunikacji w społeczeństwie,

7) inne formy działalności nie sprecyzowane w Statucie, ale zgodne z postanowieniami niniejszego dokumentu

§ 7. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy odpłatnej i nieodpłatnej swoich członków. Ma prawo zatrudniać osoby fizyczne lub prawne do prowadzenia swych spraw.

§ 8. Realizacja celów jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia.

Rozdział 3.

Prawa i obowiązki członków

§ 9.Członkiem Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, a także

obcokrajowiec.

§ 10. Członkowstwo w Stowarzyszeniu może mieć postać :

 1. członkowstwa zwyczajnego,
 2. członkowstwa wspierającego,
 3. członkowstwa honorowego.

§ 11.1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

1) złożyła deklarację członkowską na piśmie,

2) przedstawiła pozytywną opinię co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

2. O przyjęciu kandydata na członka Stowarzyszenie decyduje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 12.1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną dla realizacji celów Stowarzyszenia, która złożyła deklarację członkowską na piśmie.

2. O przyjęciu kandydata na członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 13.1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 14.1.Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 6. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 7. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 8. regularnego opłacania składek.

§ 15.1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16.Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. dobrowolnej pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
 2. wykluczenia przez Zarząd z powodu:

- łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 6 miesięcy.

 1. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 17. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział 4.

Władze Stowarzyszenia

§18. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§ 19. 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Walne zebranie w każdym czasie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

§ 20.1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Z głosem stanowiącym udział w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni.

3. Każdemu członkowi przysługuje 1 głos.

§ 21. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu Członków nie ma wymaganego kworum zwołuje się Zgromadzenie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalania zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie budżetu,
  7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 22.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23.1.Zarząd jest powołany przez Walne Zgromadzenie Członków do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia - zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 5 osób w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu. Prezesa wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka zarządu wybiera Zarząd spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.

3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§ 24. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. kierowanie bieżąca pracą Stowarzyszenia,

3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

4) sporządzanie planów pracy i budżetu, prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

9) przyjmowanie i wykluczanie członków.

§ 25.1. Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zgromadzenie Członków do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza wybiera Komisja spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.

§ 26. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 27. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia określonych w § 23 i § 25 Statutu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 28. O ile zapisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

Rozdział 5.

Majątek i fundusze

§29. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, spadki, zapisy,

3) dotacje i ofiarność publiczna,

4) środki z funduszy publicznych,

§ 30.1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32.1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 33. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.